3 October 2016

Natječaj u zvanja: rujan 2016.

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 94/13 ) Stručno vijeće Zagrebačke škole ekonomije i managementa na sjednici održanoj dana  26. rujna  2016. godine raspisuje

 

Natječaj  

Za izbor nastavnika u  nastavna zvanja za izvođenje nastave na stručnom studiju Ekonomije i managementa koji se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku:

 

  1. jednog profesora visoke škole- trajno zvanje  na Katedri za financije,  za područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  2. jednog  profesora visoke škole- trajno zvanje, naslovno,  na Katedri za marketing, za područje društvenih znanosti,  polje  ekonomija
  3. dva predavača u naslovnom zvanju na Katedri za matematiku i statistiku, za područje društvenih  znanosti, polje ekonomija
  4. jednog višeg predavača na Katedri za financije, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  5. jednog predavača u naslovnom zvanju na Katedri za pravne discipline, za područje društvenih znanosti, polje prava
  6. jednog predavača u naslovnom zvanju na Katedri za matematiku i statistiku, za područje prirodnih  znanosti, polje matematika

 

Uvjeti za izbor u nastavno zvanje propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 94/13 ), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH ( NN br.20/12 ):

Prijava  treba biti pisana u obliku izvješća: životopis,  znanstvena, nastavna i stručna djelatnosti. Uz  prijavu je potrebno  priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u prijavi.  Prijava i svi dokazi trebaju biti predani  u pisanom i elektroničkom obliku ( na CD-u ). Preslike diploma trebaju biti ovjerene, kao dokaz o radnom iskustvu predaje se ovjereni  e- ispis Matične evidencije HZMO ili potvrda poslodavca,  preslike relevantnih radova te odluku o zadnjem izboru u nastavno ili znanstveno- nastavno zvanje ne treba ovjeravati.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola ( članak 13.Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03).

Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostavljaju se isključivo poštom, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Jordanovac 110, 10 000 Zagreb, s naznakom «za natječaj».

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatma  prijavljenim na natječaj.

 

Dekan ZŠEM-a:

Dr.sc. Đuro Njavro