3 November 2017

Posjet sveučilištima u Singapuru

Parterska sveučilišta u Singapuru Nanyang Techonolical University i Singapore Management University (SMU) posjetio je dekan ZŠEM-a, dr. sc. Đuro Njavro. Na održanim sastancima bilo je riječi o daljnjem jačanju suradnje na području studentske mobilnosti.  U sklopu posjeta SMU dekan i prodekan za međunarodne odnose dr. sc. Mato Njavro nazočili su predavanju predsjednika Njemačke Franka -Waltera Steinmeiera. U ovome semestru na međunarodnoj razmjeni na  Nanyang Techonolical University borave zšemovci Branka Bogdan, Mario Mrkša i Nikolina Adrović, dok Ela Mateša ovaj semestar studira na Singapore  Management University.

Foto album