Autumn / Spring Semester

 • MARKETING STRATEGY- SIMULATION (5 ECTS)

  Kolegij se temelji na sljedećim konceptima i strategijama upravljanja: razvijanje sposobnosti za strateško razmišljanje, procjene alternativa, predviđanje i upravljanje strateškim promjenama; povezivanje različitih menadžerskih disciplina; reakcije na akvizicije, outsourcing, smanjenje broja zaposlenih, zajednička ulaganja, strateška spajanja; razvoj, koordinacija i upravljanje financijskim, fizičkim i ljudskim resursima; strateški modeli, konkurentska prednost, strateške opcije.

 • OPERATIONS MANAGEMENT (6 ECTS)

  Cilj ovog kolegija je naučiti studente kako primijeniti određenu marketinšku strategiju, počevši od problema s kojima se susreće marketinški menadžer. Ti problemi su uglavnom sljedeći: (1) analiza marketinških prilika, konkurencije i okruženja; (2) segmentacija tržišta, odabir ciljanog tržišta i razvoj marketinškog miksa; (3) marketinške strategije za održavanje konkurentske prednosti u različitim tržišnim okolnostima i fazama životnog ciklusa proizvoda (uvođenje, rast, zrelost, pad).

 • FINANCIAL MANAGEMENT (6 ECTS)

  Studenti uče i razvijaju matematičke i statističke modele koji se primjenjuju u donošenju odluka u proizvodnji, uslugama, marketingu, financijama i općim poslovnim procesima.

  Kolegij naglašava stvaranje, razvoj i primjenu determinističkih i stohastičkih sustava u predviđanju, planiranju proizvodnje, upravljanju zalihama, održavanju, lokaciji pogona, razvoju montažne linije, metodi kritičnog puta i simulacijama.

   

 • STRATEGY (5 ECTS)

  Ovaj kolegij je osmišljen kako bi pomogao studentima da shvate kontinuirano i sustavno upravljanje funkcijama unutar organizacija kako bi se mogli natjecati u korporativnom svijetu 21. stoljeća. Kolegij će sadržavati Capstone računalnu simulaciju. Razmatrat će se važnost maksimiziranja vrijednosti za dioničare i njezini brojni aspekti korištenjem teorijskih koncepata koji će se implementirati tijekom ovog projekta.

 • MAXIMIZATION AND MEASUREMENT OF COMPANY VALUE (5 ECTS)

  Kolegij je podijeljen u nekoliko osnovnih cjelina od ključne važnosti za financijski menadžment kao što su: osnovni teorijski koncepti suvremenih financija, vrednovanje i povrat ulaganja u vrijednosne papire, portfelj rizičnih vrijednosnih papira, vrednovanje dužničkih i vlasničkih opcija, teorija strukture kapitala, te analiza stvaranja vrijednosti unutar poduzeća (NPV, IRR, PBP, WACC, EPS) i tako dalje. U suvremenoj financijskoj teoriji ovaj se kolegij bavi suvremenom analizom korporativnih vrijednosnih papira na primarnom i sekundarnom tržištu kapitala i financijskim strategijama. Odvojeni financijski fokus bit će na ulaganju u dionice i na ulaganju u obveznice i nekretnine. Korištenjem ulaznih vrijednosti? kao što su raspon, rejting, solventnost, trošak kapitala, prinos, dospijeće, poslovni i financijski rizik, cilj ovog kolegija je pokazati kako praksa funkcionira u Hrvatskoj i na stranim tržištima kapitala kako bi se studentima olakšalo razumijevanje i uspješno upravljanje modernim korporativnim financijama.

 • MANAGEMENT OF CHANGE AND HUMAN RESOURCES (5 ECTS)

 • ADVANCED HR TOPICS

 • BUSINESS ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (6 ECTS)

  Kolegij Upravljanje Promjenama i Ljudskim Potencijalima fokusira se na mikro aspekt promjene i psihološki otpor prema promjenama. U ovom kolegiju ćete pokriti? osnovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, proučavanjem vlastite organizacije, radom s drugima i dovršavanjem projekta. Također ćete se baviti analizom radnih mjesta i opisom posla. Funkcije obuhvaćene ovim kolegijem uključuju: zapošljavanje, odabir i uvod u radno mjesto, obuku zaposlenika.

 • LEADERSHIP (4 ECTS)

  Različite vrste vodstva ključne su za opstanak svake organizacije. Uz praktične primjere i igranje uloga, ovaj tečaj stavlja naglasak na motivaciju, razumijevanje, međuljudske odnose i modele komunikacije, upravljanje promjenama, vještine slušanja, timski rad, rješavanje sukoba, pregovaranje, upravljanje vremenom, postavljanje ciljeva i organizacijske vrijednosti.

 • MANAGERIAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING (5 ECTS)

  Na kolegiju Poslovna Etika i Društvena Odgovornost Poduzeća studenti će naučiti kako prepoznati moralne dileme u poslovanju, brzo formulirati rješenja tih dilema, a sve to na transparentan način. Studenti će se također uključiti u kritičku analizu poslovnih slučajeva te će naučiti donositi transparentne, etičke poslovne odluke. U ovom kolegiju obrađuju se sljedeći koncepti: etički sustavi, etičko odlučivanje u poslovanju – sve u odnosu na kupce, tržište, okoliš, nabavu i međunarodno poslovanje. Nadalje, analizirat će se mjesto i uloga korporacije s obzirom na njen položaj u odnosu na kulturu, vjeru, tradiciju, državnu politiku i zakonodavstvo itd.

 • INTERNSHIP (3 ECTS)

  Ovaj kolegij će pripremiti studente/menadžere na kritičko i analitičko razmišljanje pri donošenju poslovnih odluka na temelju trenutno dostupnih informacija iz različitih vrsta financijskih izvještaja. Tako bi studenti/menadžeri trebali moći koristiti stečeno znanje u svakodnevnim situacijama u tvrtkama u kojima rade. Ovaj kolegij uključuje teme kao što su tumačenje i analiza osnovnih financijskih izvještaja, izračun troškova i proces poslovnog budžetiranja te tumačenje novih koncepata koji se koriste za mjerenje vrijednosti tvrtke za dioničare.

 • Stručna praksa (7 ECTS)

  Cilj prakse je osposobiti studente za primjenu akademskog znanja i vještina u stvarnom poslovnom okruženju te razviti prateću samostalnost, odgovornost i kreativnost nužne za obavljanje poslovnih i radnih zadataka u situacijama praktičnog poslovanja.

  Studente se potiče da svoju praksu povežu s izradom diplomskog rada tako da kroz praksu primjenjuju znanja i vještine stečene tijekom studija, ali i u prikupljanju i analizi primarnih i sekundarnih podataka te davanju preporuka na temelju tih podataka. To se posebno odnosi na studente koji su zaposleni: nema obveze obavljanja dodatne prakse, zaposleni studenti pripremaju izvješće o praksi o svom svakodnevnom radu.

 • Diplomski Rad (7 ECTS)

  Završni korak na diplomskom studiju je izrada stručnog rada iz područja koje je kandidat izabrao, uz mentorstvo profesora koji predaje iz tog područja. Prije nego što se upusti u znanstveni projekt, kandidat mora podnijeti prijedlog svoje teme, uključujući i metodologiju korištenu u istraživanju. Mentor pomaže kandidatu u tijeku njegovog/njezinog znanstvenog projekta i izradi diplomskog rada.