dr. sc. Mario Varović

Mario Varovic

Završio osnovnu i srednju školu u Zagrebu gdje je i rođen 1973. Diplomirao 1995. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2001. na istom fakultetu obranio znanstveni magistarski rad čime je stekao akademski stupanj magistra znanosti (mr.sc.). Objavio niz znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim časopisima te aktivno sudjelovao na međunarodnim konferencijama.

U profesionalnoj karijeri područja interesa su centralno bankarstvo i financijsko izvještavanje. Prvo zapošljavanje 1995. godine u velikom trgovačkom poduzeću „Jabuka“ usmjerilo ga je na poslove financija i računovodstva, a nakon odsluženog vojnog roka 1997. prelazi u Hrvatsku narodnu banku gdje najprije radi u Odjelu financijskog plana, a 1998. preuzima dužnost voditelja Odjela centralnog računovodstva koji je odgovoran za sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja HNB-a. Imenovan je 2017. za direktora Direkcije financija i računovodstva, najveće direkcije u HNB-u. Imenovan 2006. za jednog od predstavnika HNB-a u postupku pregovaranja s Europskom komisijom za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, a od 2013. sudjeluje kao punopravni član na redovnim kvartalnim sastancima AMICO odbora za monetarni prihod i financijsko izvještavanje kod Europske središnje banke u Frankfurtu.

Obranio je 3. veljače 2023. doktorski rad pod nazivom "Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s međunarodnim odnosima unutar Europske unije" na zajedničkom sveučilišnom doktorskom studiju “Međunarodni odnosi” na Sveučilištu u Zadru i Libertas međunarodnom sveučilištu te stekao akademski stupanj doktor znanosti (dr.sc.) na znanstvenom području društvenih znanosti, polju interdisciplinarnih društvenih znanosti.

Pored redovnog zaposlenja ima i dugogodišnje predavačko iskustvo koje je stekao kao vanjski suradnik – viši predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) od 2004. do danas. Predavao je brojne financijske i računovodstvene kolegije na dodiplomskom studiju i na diplomskom MBA studiju na hrvatskom i engleskom jeziku. Stručno se usavršavao na brojnim radionicama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Aktivno govori engleski jezik, a služi se i talijanskim jezikom. Oženjen i otac dvoje djece.