mr.sc. Igor Jemrić

Igor Jemrić

Magistarsku titulu dobio na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi u Hrvatskoj Narodnoj Banci (HNB) kao glavni savjetnik u Sektoru Statistike te kao viši predavač na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Managementa. Njegovi profesionalni interesi uključuju središnje bankarstvo, makroekonomsku statistiku, financijsku matematiku i operacijska istraživanja. Predavačko iskustvo stjecao je kao predavač i viši predavač na ZŠEM-u, kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te na McGill University u Montrealu u Kanadi gdje je boravio kao gost-znanstvenik. Predstavnik je Hrvatske Narodne Banke u Statističkom savjetu RH te u “Irving Fisher” Odboru za središnjebankarsku statistiku pri Međunarodnom statističkom institutu. Sudjelovao i organizirao mnoge hrvatske i međunarodne konferencije i stručne skupove.