mr. sc. Tomislav Galac

Tomislav Galac

Tomislav Galac je predavač na diplomskom studiju Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, gdje od 2012. godine predaje kolegij Uvod u financijsku ekonometriju.

Magistrirao je matematiku 1997. godine na Sveučilištu Syracuse, u SAD-u, na smjeru vjerojatnost i statistika. Diplomirao je matematiku 1995. godine na veleučilištu Carthage College, u SAD-u.

Od 1997. godine, s prekidima, radi u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), gdje je između ostalih zadaća, od 2004. do 2007. godine obnašao funkciju prvog direktora Direkcije za financijsku stabilnost, a od svibnja 2014. godine pa do danas obnaša funkciju izvršnog direktora Sektora statistike HNB-a.

U razdoblju od jeseni 2007. do jeseni 2009. godine obnašao je funkciju savjetnika Izvršnog direktora Nizozemske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu, predstavljajući Hrvatsku.