dr.sc. Tomislav Sokol

Tomislav Sokol

Tomislav Sokol diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2006., magna cum laude. Dobitnik je dvije Dekanove i jedne Rektorove nagrade u tijeku studiranja. Bio je stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“, stipendist Grada Zagreba te stipendist „Top stipendije za top studente“. Poslijediplomski LL.M. studij sa specijalizacijom iz prava Europske unije završio je 2009. na pravnom fakultetu Katoličkog sveučilišta Leuven, magna cum laude.

Radio je 2007. kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija iz Zagreba. Od kraja 2007. zaposlen je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, prvo kao asistent, a od 2011. kao predavač. Izvodi nastavu iz kolegija Osnove prava, Osnove trgovačkog prava, Pravno okruženje poslovanja i Uvod u Europsku uniju. Još kao student usmjerio se u sferu prava EU, te je sudjelovao u nekoliko seminara na tu temu, a 2006. bio je član ekipe Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je izborila drugo mjesto u European Law Moot Court Competition pred Europskim sudom pravde u Luxembourgu. Doktorirao je na pravnom fakultetu Katoličkog sveučilišta Leuven, koji je po uglednom QS rangiranju proglašen 3. najboljim pravnim fakultetom u kontinentalnoj Europi u 2014.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i stranim časopisima iz područja prava Europske unije, uljučujući jedan od vodećih časopisa u području prava Europske Unije, European Law Journal. Područja interesa mu obuhvaćaju pravo europskog zajedničkog tržišta, pravo tržišnog natjecanja, međunarodno i europsko socijalno pravo te međunarodno i europsko trgovačko pravo.
Znanost

Izvorni znanstveni radovi u A1 časopisima

 1. Greer, S., Sokol, T., Rules for Rights: European Law, Health Care and Social Citizenship, European Law Journal, 20(2014), pp. 66-87.
 2. Sokol, T., Mintas-Hodak, Lj.; Abramović, A.: Patient Mobility Directive: One Step Forward or Two Steps Back for Cross-border Healthcare?, Croatian Yearbook of European Law and Policy, 8(2012), pp. 143-173.
 3. Sokol, T.; Entitlement to Socially Covered Health Care vs. Priority Setting: ECJ’s Decomposition of the NHS?, European Journal of Social Security, 13(2011), pp. 317-350.
 4. Sokol, T.; Rindal and Elchinov: A(n) (Impending) Revolution in EU Law on Patient Mobility?, Croatian Yearbook of European Law and Policy, 6(2010), pp. 167-208.

Pregledni znanstveni radovi u A1 časopisima

 1. den Exter, A., Santuari, A., Sokol, T., One Year after the EU Patient Mobility Directive: A Three-Country Analysis, European Law Review, 40(2015), pp. 278-292.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 1. Sokol, T.; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i pravno uređenje Europske unije, Hrvatska pravna revija, 6/2013, pp. 31-39. (pregledni znanstveni članak)
 2. Sokol, T.; Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje i pravno uređenje Europske unije, Hrvatska pravna revija, 10/2014, pp. 1-9.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

 1. Sokol, T.; Is ECJ’s Patient Mobility Jurisprudence Endangering Introduction of New Medical Procedures (Treatments) into National Social Security Health Packages?, Third European Conference on Health Law An Ageing Europe. Health Law Revisited, Leuven, 2011, ISBN 978-904-861-219-2

Znanstveni radovi u zbornicima radova

 1. Sokol, T., Nadležnosti Europske unije za reguliranje odnosa država članica prema vjerskim zajednicama, u Špehar, H. (ur.), Europski sekularni identiteti, Zagreb, 2015, Fakultet političkih znanosti, ISBN 978-953-6457-83-0

Stručni radovi

 1. Sokol, T.; Retributivizam, utilitarizam i prevencija u filozofiji kažnjavanja uz poseban osvrt na grčku filozofiju, njemački klasični idealizam i Benthamov relativizam, Pravnik, 38(2004), pp. 89-109.
 2. Sokol, T., Praksa Europskog suda pravde u području prekogranične zdravstvene zaštite i prava socijalne sigurnosti, Informator, 2013, pp. 15-16.

Izlaganja na skupovima

 1. Sokol, T., Patient Mobility Directive: One Step Forward or Two Steps Back for Cross-border Health Care?, Advanced Issues of EU Law, EU Enlargement: Identities Values and Market, Dubrovnik, 2012
 2. Sokol, T.; Social Security and Health Care Abroad, Annual Conference of the European Institute of Social Security: Changing Social Security, Ljubljana, 2011
 3. Sokol, T.; Patient Mobility in the EU: Planned Health Care, Regional Conference on Health Insurance, Sarajevo, 2011 Rindal and Elchinov: A(n) Impending Revolution in EU Lay on Patient Mobility?, Croatian Yearbook of European Lay and Policy – 2010