doc. dr. sc. Zdravka Biočina

Zdravka Biočina

Zdravka Biočina doktorirala je s pohvalama 2019. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike (Sveučilište u Zagrebu) s radom Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača. Primijenjenu lingvistiku i govorništvo diplomirala je s izvrsnom ocjenom 2014. godine s radom Govorna izvedba i argumentacija hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Nagradu „Franjo Marković” dobila je za znanstveni rad 2013. godine. Na diplomskom studiju primala je stipendiju Sveučilišta u Zagrebu. 2020. godine završila je međunarodnu zimsku školu argumentacije te MINI MBA fokusiran na krizno upravljanje na Luxembourg School of Business.

Od 2015. suradnica je na sedam kratkoročnih financijskih potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu (Forenzična fonetika 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). Članica je organizacijskih odbora dviju međunarodnih konferencija (IAFPA i Days of Ivo Škarić). Od 2016. do 2020. godine sudjelovala je na pet
seminara/radionica: International Rhetoric Workshop, Forensic Linguistics, Analiza podataka u istraživanju jezika, Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode i Design Thinking – the next level.

Od svibnja 2018. godine zaposlena je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa na Katedri za marketing i turizam gdje izvodi nastavu na prijediplomskome i diplomskome studiju, na hrvatskome i engleskome jeziku, iz kolegija Govorništvo, Poslovne komunikacije, Poslovne komunikacije 2 – engleski jezik, Hrvatski jezik i kultura te Business Communication and Storytelling. 2023. g. izabrana je u znanstveno- nastavno zvanje docent, a od 2022. g. voditeljica je engleskog programa na Zagrebačkoj Školi ekonomije i managementa. Za ZŠEM Poslovnu akademiju izvodi seminare i webinare iz područja komuniciranja te predaje na MINI MBA-u modul Uspješno negativno komuniciranje / Krizno komuniciranje i Essential Communication Skills for Leaders. Bila je gostujuća predavačica 2021. i 2022. godine na diplomskome studiju na Mälardalen University u Švedskoj, a 2023. godine na prijediplomskom i poslijediplomskom studiju na University of Barcelona u Španjolskoj.

Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih konferencija i domaćih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem. Održala je četiri pozvana predavanja, od toga dva (2014. i 2019. g.) na Zagrebačkom lingvističkom krugu. Objavila je 15-ak izvornih znanstvenih te stručnih radova (bibliografija na linku).